בס"ד

תביעות קטנות

"אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין" מעניק ייעוץ, ליווי וסיוע משפטי בתחומים רבים, ובין היתר ייעוץ משפטי הכנת כתב תביעה והגשת כתב הגנה לתביעה בהליך של תביעות קטנות וכן הכנה לדיון משפטי בסוגיות של תביעה קטנה. המשרד מטפל מדי שנה במגוון רב של פניות בתחום, ולאורך שנות פעילותו, ליווה המשרד מספר רב של לקוחות וסייע ללקוחות רבים לצלוח כראוי את ההליך.

בית משפט לתביעות קטנות

בשנת 1976, הוקמו בישראל בתי משפט לתביעות קטנות בסמכות בתי המשפט השלום. מטרת הקמת בית משפט זה, נועד להתגבר על הקשיים של האדם מן היישוב, שאיננו משפטן ו/ או עורך דין ויש בכוונתו לקבל סעד בגין עוול שנגרם לו, מבלי לסרבל את העניינים וללא הוצאת גבוהות של כספים רבים לייעוץ וייצוג משפטי.
ההליך במסגרת תביעות קטנות נועד לפתור סכסוכים בדרך מהירה, יעילה, ומינימום בירוקרטיה. על ידי מערכת גמישה ובלתי פורמלית במיוחד, ובעלות פחותה מאוד.
המטרה שעמדה בבסיסה של הקמת בתי משפט לתביעות קטנות היה שיהיה בית משפט שידון בסכומים נמוכים בהליך משפטי פשוט ביעילות ובמהירות ויהיה נגיש לכל אחד מבלי שיש באמתחתו ניסיון ו/ או השכלה משפטית מיוחדת או מוסמכת.

סמכות בית המשפט לתביעות קטנות

בית משפט שלום יש סמכות לדון בתביעות קטנות לפי סעיף 59 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד – 1986 . נושא התביעה במסגרת תביעות קטנות הינו על סכום שאינו עולה על 33,500 ₪ ו/או למתן צו להחלפת מצרך ו/או תיקונו ו/או לביטול עסקה ששווי המוצר או התיקון איננו עולה על סכום של 33,500 ₪. (סכום תקרה זה משתנה מפעם לפעם).
במסגרת תביעות קטנות ניתן להגיש תביעה שכנגד על אותן הנושאים בגינם ניתן לתבוע או לדרוש החלפה, וכאמור, גם בתביעה שכנגד הינו על סכום שאיננו עולה על 33,500 ₪.
לבתי משפט לתביעות קטנות אין סמכות בתביעות שייחודן בבית משפט אחר. לדוגמה: בבית משפט לדיני עבודה וכדו'. לעומת זאת, כן מוסמך בית משפט לתביעות קטנות לדון בתביעה לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות על אף שעניין זה הוא עניין כלכלי.
הגשת תביעה תוגש לבית המשפט לפי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או לפי מקום יצירת ההתחייבות או המקום שנועד לביצועה או מקום המעשה/ המחדל שבגינו תובעים. בתביעות שקשורות בעבירות אינטרנט, ניתן להגיש את התביעה לפי מקום מגוריו או עסקו של התובע או הנתבע.

היתרון בהגשת תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

היתרון בהגשת תביעה במסגרת תביעות קטנות הינה סדרי הדין בראיות. בית המשפט לתביעות קטנות רשאי, על מנת לפתור בעיה / תביעה בדרך מהירה ומועילה וכמובן להכרעה צודקת, לקבל ראייה גם אם היא לא הייתה יכולה להיות קבילה בבית משפט אחר. ( סעיף 62 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד – 1986 + סעיפים 9 ו – 13 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות(סדרי דין), תשל"ז – 1976).
החיסרון בתביעה במסגרת תביעות קטנות מאידך, שלא ניתן לשכור את שירותיו של עורך דין לייצוג במשפט - בהליך ההתדיינות בבית המשפט, אלא באישור מיוחד של בית המשפט (בהתאם לסעיף 63 לחוק בתי המשפט).
אדם אחר שאיננו עורך דין, רשאי כן לייצג את בעל הדין ובתנאי שהוא ( המייצג ) איננו עורך דין כאמור, והוא איננו עוסק כדרך קבע בייצוג בתביעות קטנות ולא מקבל שכר עבור הייצוג.
הכלל בהליך של תביעה קטנה הוא, שתאגיד איננו יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אלא רק אדם הבודד - הפרט. תאגיד / חברה כן יכולה להגיש תביעה במסגרת תביעות קטנות רק במקרה של תביעה שכנגד במסגרת אותו ההליך ואותו בית משפט לתביעות קטנות (בר"ע 10197/96 אגד נ' שוחט ואח'). בנוסף, יש אפשרות לתאגיד לשלוח הודעת צד ג'. ( בהתאם לפס"ד בר"ע 1468/03 שקם נ' דיטמן).

הגשת תביעה

תביעה קטנה תוגש לבית משפט השלום לפי כללי הסמכות המקומית שקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי (סמכות מקומית), ואפילו שנקבע בהסכם מראש בין בעלי הדין דבר אחר ( לפי תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות).
בית משפט לתביעות קטנות רשאי להעביר תביעה לבית משפט המוסמך (בהתאם לסעיף 60ב לחוק בתי המשפט), במקרים בהם דיון במסגרת תביעה קטנה איננה מתאימה או שהתובע הגיש באותה שנה יותר מ- 5 תביעות.
תביעה נפתחת עם הגשת כתב תביעה למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. כתב הגנה יוגש תוך 15 יום מיום שנשלחה לנתבע הזמנה לדין ( לפי סעיפים 3-4 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות).
תביעה שכנגד - יכול שתוגש יחד עם כתב ההגנה על ידי הנתבע כלפי התובע בלבד, והתובע יגיש כתב הגנה שכנגד תוך 7 ימים. ( בהתאם לתקנה 5(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות).
הודעה צד ג' – תהה במקרה בו נתבע שהגיש כתב הגנה טוען שיש אחריות לעניין לצד ג'. במקרה מעין זה, יכול הנתבע להגיש הודעה לצד ג'( אפילו ללא רשות בית המשפט), וצד ג' יגיש כתב הגנה תוך 30 יום. (בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות תביעות קטנות).

אי התייצבות למשפט

במידה והנתבע לא התייצב למשפט במועד שנקבע ורק התובע כן, בית המשפט ייתן פסק דין על בסיס כתב התביעה. במידה וגם התובע לא הגיע לבית המשפט, התביעה תימחק. והיה ורק הנתבע יופיע לבית המשפט, התביעה תידחה.
ביטול החלטה שנתנה על ידי בית המשפט ללא נוכחות בעלי הדין, ניתן להגיש בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לאותו בעל הדין, ובית משפט רשאי לבטל את ההחלטה. (בהתאם לתקנה 12 ו- 16 לתקנות תביעות קטנות).
בתום המשפט בית משפט נותן פסק דין. ויכול כבוד בית המשפט לדחות את מתן פסק הדין לתקופה של לא יותר מ- 7 ימים. ( בהתאם תקנה 15(א) לתקנות השיפוט בתביעות קטנות).
ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, ניתן להגיש תוך 15 יום באישור בית המשפט המחוזי. כתב הבקשה לערעור הוא למעשה הערעור לאחר שיתקבל. על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בערעור ניתן לערער ברשות בפני בית המשפט העליון. ( בהתאם לסעיף 64 לחוק בתי המשפט וכן תקנה 16 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות. וכן גם, רע"א 8190/14 רוזנברג נ' בזק בינלאומי).
אי הגשת כתב הגנה – נתבע שלא הגיש כתב הגנה במועד הקבוע בחוק, בית המשפט ייתן פסק דין על בסיס כתב התביעה בלבד. (בהתאם תקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות). ואולם, בית המשפט רשאי גם להמתין עד ליום הדיון, גם אם לא הוגש כתב הגנה, כדי לשמוע את טענות בעלי הדין.

כיצד ההליך מתנהל ברמה הפרקטית

התביעה במסגרת תביעות קטנות תוגש לבית המשפט לתביעות קטנות ב- 3 העתקים, כולל נספחים מסמכים וראיות לטענות. ( אחד לבית המשפט, העתק שני לנתבע, והעתק השלישי נשאר אצל התובע חתום על ידי חותמת התקבל. במידה ויש יותר מנתבע אחד אזי העתק נוסף - אחד לכל נתבע). בכתב התביעה רצוי לפרט את נושא התביעה כולל פרטים מלאים ככל שניתן על הנתבע – שם פרטי ושם משפחה, מס' תעודת זהות, במקרה שהנתבעת היא חברה לצרף מספר חברה (ח.פ) אם יש, ורצוי לכלול בכתב התביעה את שם בעל החברה ושם העסק / החברה. כתובת מקום עבודה וכתובת בית מגורים, טלפונים – בית, עבודה ונייד, מס' פקס. כתב התביעה יכלול את טענות התביעה בכללותה בצורה ברורה ומדויקת בצרוף מסמכים המאששים את הטענות.
אגרות - בשעת מסירת התביעה יש לשלם במזכירות בית המשפט אגרת פתיחת תיק שעלותה אחוז אחד (1%) מתוך סכום התביעה - במקרה שמדובר בתביעה מעל 5000 ₪ . במקרה שהתביעה מתחת ל- 5,000 ₪ אגרה בסך 50 ₪.
בית משפט רשאי שלא לדון בתביעה שהוגשה על ידי תובע שהגיש באותה שנה 5 תביעות קטנות, ולהעביר את התביעה לסדר דין רגיל בבית משפט שלום.
במקרה של תביעה שכנגד, רשאי התובע שכנגד להגיש תביעה נוספת ( בהנחה וסכום תביעתו עולה על הסכום המותר 33,500 ₪ ) במסגרת תביעה קטנה נוספת או תביעה לבית משפט מוסמך אחר או אפילו מחוזי, על היתרה – עודף תביעתו. ( לפי בסעיף 61 לחוק בתי המשפט ).

סיום ההליך וסעיף 79א'

לא אחת נוהגים בבתי משפט לתביעות קטנות להציע לצדדים לסיים את ההליך בדרך של פשרה או לחילופין, לתת סמכות לבית המשפט לפסוק לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. משמעותו של סעיף 79א' הוא, לתת לבית המשפט סמכות בדרך של פשרה ובהסכמת הצדדים, לתת פסק דין בעניין שלפניו לפי שיקול דעתו ועל פי החומר שברשותו מבלי לנמק את החלטתו. פסק דין שכזה הינו חלוט ולא ניתן לערער עליו.
במקרה ובית המשפט פסק כנגד מי מהצדדים לשלם סכום מסוים לצד האחר, החייב ישלם מיד או תוך פרק הזמן שבית המשפט קבע למועד התשלום. אי תשלום כמצוות בית המשפט יכול הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל. עם העתקי המסמכים המאושרים של פסק הדין לשם הגשת "בקשת ביצוע".

"אורי דרשן הכהן – משרד עורכי דין" - ייעוץ משפטי בתביעות קטנות
המשרד מעניק ייעוץ משפטי בתביעות קטנות, תוך הכנת כתב תביעה או הגשת כתב הגנה לפי הצורך, ייעוץ אילו טענות עובדתיות יש להכיל ולציין בכתב תביעה / הגשת כתב ההגנה, ליווי והסבר ללקוח על התהליך.
במסגרת ייעוץ משפטי בתביעות קטנות, מייעץ המשרד ללקוחותיו כיצד מתנהל ההליך, איך לומר ולהציג את הטענות בפני בית המשפט, אילו מסמכים רצוי להגיש לעיני בית המשפט, ומהן הראיות בבסיסן ניתן יהיה לזכות בדין מבלי להלאות את בית המשפט ובאופן ברור ונהיר.
תודות לניסיונו רב השנים של עורך הדין דרשן הכהן אורי ואופן מציאת הפתרונות היעילים והיצירתיים הייחודי לו, הביא המשרד לאורך השנים להצלחות לקוחותיו בהליך במסגרת תביעה קטנה.
אנו פועלים במרץ על מנת למקסם את סיכויי הצלחת לקוחותינו, ולצמצם את נזקיהם.
אורי דרשן הכהן , עו"ד ומגשר

צרו קשר עוד היום בטלפון 6566667–03 ונשמח לסייע גם לכם

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה