בס"ד

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים

מסופר על אלישע בן אבויה - אחד התנאים החכמים והמבריקים בתקופת הגמרא שהיה גם בן זוגו של רבי  עקיבא בלימוד התורה, שחזר בשאלה. בערוב ימיו, לאחר שנים בהן פרק עול וביצע עבירות לרוב, שהוא חולה וזקן פנה אליו תלמידו - רבי מאיר והציע לו לחזור בתשובה. שאל בן אבויה, האם בגילו המופלג עדיין ניתן לחזור בתשובה ? השיב לו רבי מאיר, כתוב בתהילים: "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם", וכתוב: "שובו בנים שובבים". בכל זמן או שלב,  אדם שעבר עבירה יש לו סליחה וכפרה על מעשיו, ובתנאי שיעשה תשובה אמתית ומאהבה, ואז, ועבירותיו ימחקו כליל. בישראל, בימינו, הכפרה והמחיקה באה לידי ביטוי בחוק שנקרא: "חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים".

חוק תקנת השבים קובע שאם אדם עבר עבירה פלילית, בחלוף מס' שנים שהעבירה מתיישנת, המרשם ימחק ממאגרי הרישום המשטרתי. ואז האדם יכול ללכת עם ראש מורם וגב זקוף משום שאף גוף או גורם אחר לא ידע או יקבל מידע על עברו הפלילי שנמחק, ואף יכול האדם בחלוף תקופת מה, לקבל תעודת יושר ככל האדם מן הישוב – כאילו לא היו הדברים מעולם.

במחשבי משטרת ישראל, מנוהלים שני סוגים מאגרי רישום ממוחשבים לגבי עבירות ( גם חשדות) והרשעות שיש לחובתו של האדם, המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי. המרשם הפלילי כולל החלטות שניתנו על ידי בית משפט פלילי / בית הדין הצבאי, בגין עבירות של פשעים ועוונות. בכלל זה, תיקים שבגינם הוגש כתב אישום, הרשעות ועונשים שנקבעו על ידי בית המשפט, צווים המחייבים ביצוע או אי ביצוע פעילות מסוימת, צווי מבחן וכו',  וכמובן גם עבירות ניתנו בבתי הדין הצבאיים. הרישום המשטרתי, לעומת זאת, כולל מידע בגין תיקים שלא הגיעו לפתחו של בית המשפט ונסגרו בפרקליטות או ביחידת התביעות של המשטרה, בין היתר תיקים שנסגרו עקב חוסר עניין לציבור או מחוסר ראיות, וכן תיקים שטרם נתקבלה החלטה לגביהם אם להגיש כתב אישום או לא.

המידע במאגרי המשטרה מטבע אופיו, רגיש ואף פוגעני. הגישה לרישום זה הינה על פי חוק ולצורך מילוי תפקיד בלבד. בישראל, קיימים לא מעט גורמים המורשים לעיין במרשם, כגון היועץ המשפטי לממשלה, השב"כ – שירות ביטחון כללי, משטרת ישראל, המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), מחלקת ביטחון שדה של צה"ל ועוד. חשיפת המידע יכול להוות פגיעה במספר לא מבוטל של מקרים, למשל בעת הגשת מועמדות למשרות רגישות או לתפקידים במערכת המשפט או במערכת הביטחונית, הצורך להוצאת ויזה לארצות הברית,  ולא אחת גם  בעקבות ניצול לרעה של המידע על ידי מעסיק פוטנציאלי וכדומה.

בישראל נחקק בשנת 1983, חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, המאפשר לאדם שסרח ונפל, טעה וביצע שלא באשמתו או מכל סיבה אחרת עבירה פלילית או אפילו לא שלט על יצרו ונפתח לו תיק פלילי, לתקן את מצבו ומעשיו ולחזור למוטב. הרציונל, הכל בר תיקון וניתן לשיפור. אדם שיודע כי הוא מוכתם בעבירה כל חייו ואין ביכולתו לשנות את מצבו, אין לו מה להפסיד ולכן יכול מאוד שימשיך בחטאיו והתנהגותו הרעה, בשונה ממקרה בו  אדם ביצע עבירה וחזר בתשובה, ימחק עוונו כאילו לא היה, מתוך תפיסה והבנה שאם סולחים לאדם ומוחלים על מעשיו החמורים, הוא יתקן דרכו, ישפר מעשיו וישמור על צעדיו הרבה יותר מכפי שהיה קודם לכן – "יחזור בתשובה". 

מבלי להקל ראש במעשים פלילים, הרישום הפלילי איננו לכל החיים וטוב שכך. הרישום ימחק כעבור מספר שנים לאחר התיישנות העבירה ובמקרים מסוימים עוד קודם. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, שם קץ לדרישת המעסיקים לבקש ולקבל מידע מהמרשם הפלילי של המשטרה אודות עברו של העובד לשם סלקציה וכיוצא בזה. וזה לשון החוק : המשטרה תנהל מרשם פלילי ובו פרטי רישום לעניין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת..  רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין ... בנוגע לעבירה שאינה פשע, יבוטל בתום שבע שנים מיום האירוע, אלא אם כן החליט הגורם המוסמך אחרת... משעברו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות, יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר מידע עליה אלא לגופים המנויים בפרטים לתוספת הראשונה וליועץ המשפטי לממשלה.. לא תהיה התיישנות או מחיקה לגבי עבירות אלה: עבירות שעונשן מוות, עבירות שאין עליהן התיישנות לפי חוק ביטול התיישנות בפשעים נגד האנושות, תשכ"ו-1966, עבירות שעונשן מאסר עולם או מאסר עשרים שנים והוטל מאסר בפועל של עשר שנים או יותר. מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו, דינו – מאסר שנה.  מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו – מאסר שנתיים.

בימים אלה שלפני ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, אלו הימים בהם מבחינת דתית מתקבלת התשובה של האדם, ולכן בימים אלה נוהגים היהודים להרבות במעשים טובים איש כלפי רעהו, ובעיקר נוהגים לנטוש את מעשי החטא ולהבטיח בינם לבין עצמם שלא לחזור  עוד על העבירות, ככל שבוצעו, בן במעשה ובין במחשבה, להביע חרטה על המעשים בין שנעשו בין באונס ובין שנעשו ברצון, וכך, נמחקים המעשים הרעים מספר הספרים. התפיסה היהודית אומרת, אדם שעשה תשובה, מוחלים לו מיד ומתכפרים כל מעשיו הרעים. בתורה בספר במדבר - פרשת "שלח לך", בה מסופר על חטא  המרגלים שדיברו רעה על הארץ וגרסו שלא יוכלו לכבוש אותה, אלוהים כועס ושוקל להשמיד את העם. לאחר תחנוניו של משה אלוהים סולח ואומר " סלחתי כדבריך" ובהמשך נכתב: "ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה". מכאן ברור שבמקרים קשים שנראים כבילתי הפיכים, "יש מועד בי"ת", יש סיכוי למחיקה, סליחה וכפרה.

אין דבר קבוע לעולם. תמיד יש דרך ופתח למילוט גם מעונש גם ממה שנראה כבלתי ניתן לשינוי, גם שנראה הדבר כתוב וחרוט במרשם  וגם כאשר נראה המקרה חסר סיכוי. אדם שמתחרט על מעשיו ועושה תשובה, אדם שמשפר ומתקן דרכיו, קיימת האפשרות שמצבו ישתנה וישתפר ואף ישוב להיות כפי שהיה כבראשונה טרם העבירה, כאילו לא היה. התוצאה ניכרת לעיתים בקלות ופעמים עם יותר משאבים או מאמצים. לרוב, שמאמינים ולא מתייאשים, מצליחים. בישראל הרעיון  מעוגן בחוק תקנת השבים של מחיקת הרישום כליל, שהועתק מהמקורות היהודים המאפשר לאדם שעבר עבירה לשוב ולכפר על מעשיו ולפתוח דף חדש  - בעשרת ימי תשובה. 

הכותב: אורי דרשן הכהן  עורך דין ומגשר בישראל, בעל השכלה אקדמית  בתחומים:  LL.Bתואר ראשון משפטיםB.A - תואר ראשון במנהל עסקים,M.A   - תואר שני בפילוסופיה יהודית.  בעלים של משרד עורכי דין מכובד בישראל - בפתח תקווה. לשאלות  ניתן ליצור קשר עם עו"ד דרשן הכהן  בטלפון מס': 03-656-6667, פקס: 03-656-6668, טלפון נייד מס': 050-6684224, פייסבוק: אורי דרשן הכהן -f.                                     דוא"ל:   e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    כתובת האתר:  www.darshan-law.co.il

פרטי התקשרות

 משרד:  03-6566667   
  
נייד: 050-6684224 

  פקס: 03-6566668 

  טל' חו"ל: 440-2221 (321) 1 +

  uri@darshan-law.co.il

  עקבו אחרינו בפייסבוק

 

כתובתינו: אודם 11, פתח תקווה